Fantasts (2013)

ˈfænˌtæsts, kəʊˈæg.jʊ.leɪtɛ d əˈmɪd ˌæpəˈrɪʃənz əv ˈnəkəld, ˈruːd ˈvɑljəmz əv ˈbɪtər ˈmɔrsəlz ˈmjuːt.li ˈkərld ˈklæspɪŋ ˈvækjuːmd, ˈsoʊ ˈswiːt.li ˈtərnd, (ʌnˈfæŋd, ˈdræʊziː,) ˈblaɪθ ˈlɪk tə ˈsævɪdʒ ˌsuːsəˈreɪʃənz, æˈbleɪʃənz ˈteɪk ə ˈstroʊl ˈdæʊn ˈdæʊniː, ˈdoʊiː ˈtʃiːks, əˈbeɪ.tərs. ˈɔl ˈfrɑkt ˈfrɒθ.ɪli, ˈtrəndəld ˈnəmliː ðə miː.kɪst; ˈsoʊ ˈlɑrdʒ ðə ˈwendɪŋ, ˈməmbəld ˈfʊtˌfɔlz əv ɪnˈkrɪptɪd ˈendɪŋz ˈgriːdəliː ˈpædɪŋ ˈdəstiː pəˈnəmbrə- grɑːsp.əbls ʌnˈʃeɪpt ˈbaɪ ˈtekst, ˈtrɪks- mərˈkjʊriːəl ˈlɪst .lə.snəs. ˈsɔː.li-sɪft.ɪd ˈglɪfs ˈskætərd; ˈɑsəˌfaɪd ˈɪn ˈsæʊnd.

Published in HOAX issue 1
@lulu_nunn

All works published, presented or shown by HOAX remain the copyright and property of their respective artists. They may not be shared online without credit to the artist, and may not be reproduced elsewhere without the artist's explicit permission.

Sign up to the HOAX e-newsletter to receive news, events, opportunities and each online work as it is published: